മേഖലകള്‍

മേഖല ജില്ലകള്‍ തിയ്യതി
1
കണ്ണൂര്‍
കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍ഗോഡ്
ഒക്‌റ്റോബര്‍ 8
2
കോഴിക്കോട്
കോഴിക്കോട്, വയനാട്
ഒക്‌റ്റോബര്‍ 2
3
എറണാകുളം
എറണാകുളം, ഇടുക്കി, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം
ഒക്‌റ്റോബര്‍ 29
4
മലപ്പുറം
മലപ്പുറം
ഒക്‌റ്റോബര്‍ 15
5
തൃശ്ശൂര്‍
തൃശ്ശൂര്‍, പാലക്കാട്
ഒക്‌റ്റോബര്‍ 22
6
കൊല്ലം
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം
നവംബർ 5

മത്സര ഇനങ്ങള്‍

ഇനങ്ങള്‍
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42